Isännöitsijä hoitaa laaja-alaisesti taloyhtiön hallinnollisia asioita

Isännöitsijätoimistossa työskentelee monien alojen ammattilaisia, jotka hoitavat taloyhtiöiden asioita, hallituksen kanssa sovitun strategian mukaan. Strategia on toimintasuunnitelma, josta selviää taloyhtiön historia, nykytilanne, tavoitteet ja toimintasuunnitelma. Isännöitsijä laatii strategian yhteistyössä taloyhtiön hallituksen kanssa. Isännöitsijä myös valmistelee ja järjestää kokoukset, sekä perehtyy niissä käsiteltäviin asioihin ja toimii mahdollisesti asiantuntijana esimerkiksi lakiasioissa. Kokouksessa päätettyjen asioiden toimeenpano ja sopimusasioiden valmistelu ja valvominen kuuluu myös isännöitsijälle.

Kiinteistön hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat myös turvallisuus ja vakuutusasiat. Taloyhtiöissä tulee noudattaa turvallisuuden, terveyden ja järjestyksen osalta lainsäädäntöä ja varautua mahdollisiin riskeihin vakuutuksin, kuten esimerkiksi vesiputkistojen rikkoutumiseen tai muiden laitteiden, kuten hissin hajoamiseen. Isännöitsijätoimisto toimii myös esimiehenä ja hoitaa kiinteistön työntekijöiden työsuhdeasiat.

Muita hallinnollisia tehtäviä, joista isännöitsijätoimisto huolehtii, on esimerkiksi: asiakirjojen arkistoinnista ja arvopaperien säilyttämisestä huolehtiminen, osakeluettelon ylläpito, vuokralaisten hankinnasta huolehtiminen tai toimeksiannon tekeminen siitä, sekä isännöitsijätodistusten laatiminen ja antaminen.

Isännöitsijätoimistolle kuuluvat myös kiinteistön taloushallinnolliset tehtävät

Isännöinnin on pidettävä huolta siitä, että kirjanpito täyttää lain asettamat vaatimukset ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman tekemisellä varaudutaan tuleviin kunnossapito- ja korjaustarpeisiin sekä edistetään järkevää taloudenpitoa ja pyritään vakaaseen vastikekehitykseen. Talous-, vero- ja toimintasuunnittelu ovat tärkeitä varmistettaessa taloudelliset toimintaedellytykset strategian toteuttamiseksi.

Toiminta- ja rahoitussuunnitelman sekä talousarvion laatiminen kuuluvat myös isännöinnin hoitamiin taloushallinnollisiin tehtäviin, kuten myös maksuvalmiudesta ja rahaliikenteestä huolehtiminen.

Kirjanpito, tilinpäätös ja kiinteistönhoito; ylläpito sekä korjaus kuuluvat myös isännöinnin tehtäviin

Taloyhtiön kirjanpidon täytyy olla ajantasainen ja tilinpäätöstietojen tulee tilikaudesta toiseen olla vertailukelpoisia ja niistä tulee saada oikeat sekä riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta. Isännöitsijätoimisto vastaa kirjanpidon järjestämisestä sekä tilinpäätöksien tekemisestä. Kiinteistön hoito, ylläpito ja korjaus ovat myös isännöinnin vastuulla ja sen tulee huolehtia, että kiinteistössä toimii kaikki käyttötarkoituksen mukaan, kiinteistön arvon ja kunnon ylläpidosta ja mahdollisesta parantamisesta. Kiinteistönhoito tulee järjestää isännöitsijän toimesta, kuten myös kuntoarvioiden tekeminen ja vuosikorjausten teettäminen. Isännöitsijän vastuualueeseen kuuluvat moninaiset kiinteistön hallinnolliset tehtävät, joiden asianmukaisesta hoitamisesta vastaa isännöitsijätoimiston eri alojen ammattilaiset. Jos isännöintipalvelujen hankkiminen on ajankohtaista, kannattaa pyytää tarjouksia luotettavilta ammattilaisilta.

Espoossa kyseisiä palveluja tarjoaa esimerkiksi Matinkylän Huolto Oy

jaa